BBA & MBA STUDENTS WHO HAVE APPLIED FOR FIANANCIAL AID FOR FALL 2010-11

The following students are advised to appear for the interview for financial aid with original copy of their supporting documents on October 12, 2010, Tuesday at 10:30 am at the conference room of AQAC Building:
SL.NO               

NAME

ID NO:

DEPT.

CGPA

REMARKS

1.          

HOQUE, ARIFUL

08-12439-3

BBA

3.59

2.

AHMED NAZIFA NUSRAT

09-13371-1

BBA

3.87

3.

NOVA KASHFIA SHAFIQ

09-14496-2

BBA

3.80

4

RIMON, MIR EFTA KHAN ALAM

08-12208-3

BBA

3.92

5

K.M. SHORAB

07-09617-3

BBA

3.01

6

ZAMAN REBEKA

07-09399-3

BBA

3.78

7

RAHMAN MD MASUDUR

08-11030-2

BBA

3.91

8

HOSSAIN MD MAHMUD

08-11101-2

BBA

3.83

9

AHMED FOYSAL

08-10827-2    

BBA

3.86

10

RAHMAN ASHIQUR

08-12203-3

BBA

3.80

11

RAHIM MUHAMMAD ABDUR

09-12765-1

BBA

3.81

12

YESMIN RABEYA

08-12319-3    

BBA

3.72

13

BAIDYA SYNTHIA DALIA            

09-14448-2

BBA

3.75

14

MD SHAHJALAL

10-16777-2

BBA

3.08

15

ISLAM M. FARIDUL

07-09483-3

BBA

2.75

16

NAFISA NURUDDIN

09-14461-2

BBA

3.89

17

RAHMAN FARAH

08-11349-2

BBA

3.62

18

SULTANA NASRIN

09-13370-1

BBA

3.75

19

AKTER MOST MONIRA

08-11369-2

BBA

3.70

20

SHARMIN NUSRAT

09-13794-2

BBA

3.80

21

HASAN MD HASIBUL

09-12861-1

BBA

3.11

22

TANJIHA KABIR

08-11624-2

BBA

3.84

23

ADIBA SHEHRAJ

10-16491-2

BBA

4.00

24

HASIBA BINTA HANNAN

07-09049-2

BBA

3.71

25

FAZLA RABBI

08-11920-3

BBA

3.24

26

ISHRAT JAHAN

08-11516-2

BBA

3.83

27

SAIMA ISLAM

08-11039-2

BBA

3.87

28

TOWSHIF HOWLADER

08-11504-2

BBA

3.74

29

DEY SUNNY

08-11477-2

BBA

3.86

30

KHAN FARHANA RAHMAN

06-07290-3

BBA

3.28

31

TAHAZEEN NAJIA

07-08933-2

BBA

3.54

32

RAFFAN IMAM

09-14427-2

BBA

3.85

33

SULTAN MD SHAHRIAR

08-11779-2

BBA

3.44

DOCUMENT REQUIRED

34

BHUIYAN KAMRUL HASAN

07-09164-2

BBA

3.57

DOCUMENT REQUIRED

35

ULLAH MD SAFIQUE

09-13911-2

BBA

3.83

DOCUMENT REQUIRED

36

ISLAM MD JAHIRUL

07-09225-2

BBA

3.82

DOCUMENT REQUIRED

37

SINGH DEBASHIS

09-13388-1

BBA

3.75

DOCUMENT REQUIRED

38

AKHTER IRIN

08-11719-2

BBA

3.21

DOCUMENT REQUIRED

39

JOBAID KHATUN MOST

08-11574-2

BBA

3.13

DOCUMENT REQUIRED

40

LOKMAN HOSSAIN

09-13955-2

BBA

3.29

DOCUMENT REQUIRED

41

ANIK TANVIR AHMED

09-15042-3

BBA

3.23

DOCUMENT REQUIRED

42

DIPON SAHA

09-13442-1

BBA

3.61

DOCUMENT REQUIRED

43

AFROZ SUMANA

08-10842-2

BBA

3.76

DOCUMENT REQUIRED

44

FARZANA SULTANA

09-13984-2

BBA

3.97

DOCUMENT REQUIRED

45

JAKIR TALUKDER MOHAMMAD

08-11656-2

BBA

3.37

DOCUMENT REQUIRED

46

MANWAR FAISAL

10-16490-2

BBA

4.00

DOCUMENT REQUIRED

47

DEWAN, SURALESHWAR

09-92707-1

MBA

3.69

DOCUMENT REQUIRED

48

NOUR MOHAMMAD

09-92964-2

MBA

2.83

49

RAJIB MD ALIM AL

09-92942-2

MBA

3.75

DR. EHSANUL HUDA CHOWDHURY
DIRECTOR, MBA PROGRAM
DATE: 10-10-2010.